top of page

เงื่อนไขการจัดส่งกับ KERRY EXPRESS

ซากสัตว์และสิ่งมีชีวิต

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (7).jpg

แมลง ตัวอ่อนของสัตว์ ซากสัตว์ เลือด และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและพัสดุผิดกฎหมายไทย

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (8).jpg

สิ่งที่ผิดกฎหมายไทย เช่น ยาเสพติดทุกชนิด สารไวไฟ วัตถุระเบิด สารพิษ อาวุธ และ
วัตถุมีคมที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ยาสูบหรือบุหรี่ไฟฟ้า

จดหมายและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (9).jpg

จดหมาย หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน และสำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ เอกสารทางการเงิน เช่น
สมุดบัญชี

สินค้าที่มีมูลค่าสูง
และของสะสม

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (14).jpg

สินค้ามูลค่าสูง เช่น เพชร ทองคำ เงินสด ตราสารเปลี่ยนมือ และของสะสมต่างๆ เช่นงานศิลปะ วัตถุโบราณ

กรณีอื่นๆ

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (15).jpg

พัสดุที่บรรจุในกล่องโฟม พัสดุที่บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม และพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม

1. สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ

2. กรณีจัดส่งต้นกัญชา/กัญชง มากกว่า 50 ต้น ต้องแนบเอกสารใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ก่อนทำการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

3. กรณีจัดส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา/กัญชง ต้องแนบเอกสารใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม และใบอนุญาตขายฯ ก่อนทำการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

4. กรณีการจักส่งพัสดุที่เป็นแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป จะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตขนสุราที่ได้รับจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตมากับพัสดุที่จัดส่ง

พัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้

รายการสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเรียกร้องความรับผิดชอบในความเสียหาย/สูญหาย

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (2).jpg

อาหารแห้ง

อาหารแห้ง ขนม ลูกอม

และช็อกโกแล

ผลไม้สด

ผลไม้สดบรรจุกล่อง

ที่ไม่ใช่กล่องผลไม้เคอรี่

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (17).jpg
RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (16).jpg
RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (18).jpg

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่มือหนึ่งสำหรับ

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เอกสาร

เอกสาร ใบเสร็จ

และใบกำกับภาษี

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (22).jpg
RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (20).jpg
RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (19).jpg

ต้นไม้

พืชและต้นไม้ทุกชนิดบรรจุ

กล่องที่ไม่ใช่

กล่องต้นไม้เคอรี่

อาหารสดและผักต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสด

เนื้อสัตว์ และอาหารแช่แข็ง

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (21).jpg
RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (23).jpg

การปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหาย/สูญหายของสินค้า

ของเหลว

พัสดุประเภทของเหลว เช่น

น้ำดื่ม ครีม เจล เซรั่ม และน้ำมัน

คูปอง/บัตรกำนัล

คูปอง บัตรกำนัล

และบัตรสมนาคุณ

พัสดุที่แตกหักง่าย

กระจก แก้ว

หรือเซรามิก

เลือกกล่องอย่างไรให้เหมาะสม

- เลือกใช้กล่องที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ และมีฝาปิดแน่นหนา ขนาดเหมาะสมกับพัสดุและเพียงพอสำหรับวัสดุกันกระแทก
- กล่องไม่ควรมีรู รอยฉีกขาดหรือรอยบุบบริเวณมุมกล่อง
- บริษัทฯ ไม่แนะนำให้นำกล่องมาใช้ซ้ำ
- พัสดุที่มีน้ำหนักมากควรใช้กล่องที่มีความหนา 2 ชั้น

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (24).jpg

วัสดุกันกระแทกใช้อย่างไร

- พัสดุควรมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก โดยแต่ละด้านควรมีความหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว และเติมวัสดุกันกระแทกให้เต็มในบริเวณช่องว่างของกล่อง
- ตัวอย่างพัสดุกันกระแทก เช่น


 

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (26).jpg
RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (25).jpg

ปิดผนึกอย่างไรให้แข็งแรง

- ควรใช้การปิดผนึกเป็นรูปตัว H โดยขนาดของเทป ควรกว้าง อย่างน้อย 2 นิ้ว และติดบริเวณรอยต่อบนฝากล่อง ทั้งด้านบนและล่างของตัวกล่อง
- สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือขนาดใหญ่ ควรติดเทปเพิ่มเป็นพิเศษ ห้ามใช้เชือกหรือด้ายผูกกล่องเพราะอาจจะไปติดกับเครื่องระหว่างการลำเลียงอาจทำให้พัสดุเสียหายได้

RTSP_Policy - Vertical A2_070223 (27).jpg

คำแนะนำทั่วไปในการบรรจุหีบห่อ

bottom of page