top of page
เงื่อนไข
* ผู้ชวน จะเรียกว่า ผู้แนะนำ และผู้ถูกชวนจะเรียกว่าผู้ถูกแนะนำ
1. ระยะเวลาและเงื่อนไขการจัดกิจกรรม

สำหรับผู้แนะนำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 จะได้รับเงินในรูปแบบของ E-Wallet 250 บาท ต่อ 1 ท่าน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน มูลค่ารวม 1,000 บาท และจะได้รับเงินรางวัลเมื่อได้รับเอกสารยืนยัน ทั้งของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำครบถ้วน ภายใน  7-14 วันหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ แต่จะนับสิทธิ์เพื่อรับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน

  • ผู้ถูกแนะนำต้องผ่านการอนุมัติ เริ่มทำงานและมีการส่งพัสดุครบ 5 ชิ้น ผู้แนะนำจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ โดยนับจำนวนพัสดุสะสมเฉพาะที่อยู่จัดส่งพัสดุปลายทางไม่ซ้ำกันเท่านั้น

  • สำหรับผู้แนะนำไม่จำเป็นต้องมีการส่งพัสดุครบ 5 ชิ้น แต่ต้องเป็นสมาชิกของเคอรี่ ที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านั้น

  • หากผู้แนะนำได้รับการอนุมัติช้ากว่าผู้ถูกแนะนำจะไม่ได้รับรางวัล

  • สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกตลอดทั้งกิจกรรม

สำหรับผู้แนะนำที่ได้รับการแนะนำจากพนักงานเคอรี่หรือผู้เป็นสมาชิก หากผ่านการอนุมัติ เริ่มทำงานและมีการส่งพัสดุครบ 5 ชิ้น จะได้รับเงินในรูปแบบ E-Wallet เพิ่มอีก 200 บาท รวมแล้วผู้แนะนำต่อคนสามารถรับเงินรางวัลสูงสุด จำนวน 1,200 บาท

สำหรับผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการแนะนำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 จะได้รับเงินในรูปแบบ E-Wallet 200 บาท เมื่อผ่านการอนุมัติ เริ่มทำงานและมีการส่งพัสดุครบ 5 ชิ้น

โดยเงินจะถูกโอนเข้า E-Wallet ของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่มีชื่อนามสกุลตรงตามที่สมัครไว้เท่านั้น เมื่อทำตามเงื่อนไขครบถ้วน

2. ผู้แนะนำต้อง ผ่านการยืนยันตัวตนผ่านกระบวนการ KYC ตลอดจนถึงได้รับการอนุมัติ การเป็นสมาชิก จึงจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับเงิน

*KYC Know Your Customer

3. ผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเคอรี่บัดดี้มาก่อน
4. กรณีพบรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำจากผู้แนะนำหลายท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลการสมัครตามลำดับที่บริษัทฯ ได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่แนะนำท่านแรกเท่านั้น
5. ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้สมัครและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่ารางวัลที่ได้มอบให้แก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลการแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆให้ถือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
* ผู้สมัครทุกคนจะได้ชุดเริ่มต้นทำงานประกอบด้วยสื่อโฆษณาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชิ้น, เข็มกลัด จำนวน 1 ชิ้น และ สติ๊กเกอร์ QR Code จำนวน 20 ชิ้น
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
bottom of page