top of page

การลบบัญชี

คุณสามารถลบบัญชีเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ ได้ทุกเมื่อผ่านเว็บไซด์ หรือ แอปพลิเคชัน

(ก่อนการลบบัญชีของคุณ โปรดอ่านสิ่งสำคัญหลังการลบดังต่อไปนี้

-คุณจะใช้พีเจอร์บางอย่างไม่ได้ เช่น การเรียกรถเข้ารับ พัสดุของฉัน และอื่นๆ

-บัญชีเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับจะถูกลบ 

-ข้อมูลจะถูกลบอย่างถาวร

-หลังจากลบแล้ว บัญชีของคุณจะไม่สามารถนำกลับมาได้)

เว็บไซด์

1. ไปที่ https://th.kerryexpress.com/th/log-in

2. เข้าสู่ระบบ

3. กดที่ โปรไฟล์ > แก้ไขข้อมูล > ลบบัญชี

4. ยืนยันและยอมรับการแจ้งเตือนการลบบัญชี จากนั้นกดลบบัญชี

แอปพลิเคชัน

1. เข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน

2. คลิก โปรไฟล์

3. คลิก ลบบัญชี

4. ยืนยันและยอมรับการแจ้งเตือนการลบบัญชี จากนั้นกดลบบัญชี

bottom of page