top of page
ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตราฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้บริษัทฯ ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ รวมถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏท้ายประกาศนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้บริษัทฯ ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และช่องทางการให้ข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น การกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มและ/หรือการเข้าทำสัญญา การให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีการติดต่อหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ อาจมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดย บริษัทฯ ขอเรียกรวมกันว่า “คุกกี้ (Cookie)” ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ได้บนเว็บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/home

ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดให้ข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลอ่อนไหวและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น
เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ และข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น และจะสามารถทำการเก็บรวบรวมได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวในบางกรณี

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลจากการลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ การลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นกับบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

 • ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อสื่อสาร การร่วมทำกิจกรรม หรือการทำงานร่วมกัน รวมถึงบทสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ เช่น บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด

 • เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Social Media ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง)

  • ข้อมูลส่วนตัว: เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ

  • ข้อมูลการติดต่อ: เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน

  • ข้อมูลความสนใจของท่าน: เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ท่านสนใจ

  • ข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินใจของท่าน: เช่น เหตุผลในการซื้อหรือเลือกใช้สินค้า/บริการ การเข้าร่วมธุรกิจ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร
3. กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น รวมถึงสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการและเหตุผลทางกฎหมายไว้หลายประการตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายสามารถดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับ ดังนี้

 • เมื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน

 • เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ

 • เมื่อเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ/หรือ

 • เมื่อท่านให้ความยินยอม

4. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย กรณีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือ ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถให้บริการแก่บริษัทฯ ได้ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

 • บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่าง บริษัทฯ และท่าน

 • หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่น ๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล

 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

 • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ

 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์
การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศและประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ เช่น บริษัทฯ อาจจะต้องได้รับคำยืนยันตามสัญญาจากบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศฉบับนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

7. สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านคืออะไรและกฎหมายคุ้มครองท่านอย่างไร
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) : ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้แก่บริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) : ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสามารถขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification) : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 • สิทธิในการคัดค้าน (Right to object) : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้ประมวลผล

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ( Right to data portability) : ในกรณีที่ระบบข้อมูลของบริษัทฯ รองรับการอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้มีการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งหรือโอนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น

8. ข้อจำกัดการให้บริการของบริษัทฯ

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะเป็นการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ก็ตาม) ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะไม่มีผลผูกพัน โดยท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย/ประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลหรือการดำเนินการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้น มีตัวอย่างรายละเอียด ดังนี้

 • บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis)

 • บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันทางเทคนิค รวมถึงการเข้าถึงระบบและข้อมูล เช่น การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • บริษัทฯ กำหนดกระบวนการทำงาน (QP) ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริษัทฯ จะรีบแจ้งท่านให้ทราบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

10. หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าท่านจะได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านช่องทาง
Line ID : @KEXpartnerprogram

บริษัทฯจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงประกาศนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และบริษัทฯ จะแสดงประกาศเวอร์ชันล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/privacy-notice-kerrypartner และอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและตรวจสอบประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ และอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและตรวจสอบประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ

11. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว
12. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ โปรดติดต่อ บริษัทฯ ที่:

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • อีเมล : TH.EX.DPO@kerryexpresss.com หรือ

 • Call Center 1217

วันที่ 22 เมษยน 2565

bottom of page