top of page
หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ชื่อผู้ใช้บริการ : 
คุณ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) มีความจำเป็นที่จะต้องขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปฏิเสธดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน
1. ความยินยอมเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของเรา รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่วิเคราะห์แล้วว่าตรงกับความต้องการของท่าน
2. ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
เพื่อพิสูจน์ และระบุตัวตนของท่านผ่านทางสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา หรือข้อมูลเชื้อชาติระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นเอกสารในการเข้าเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
ประกาศความเป็นส่วนตัว
KERRY_Pose_04_Alpha 1 (1).png
บันทึกข้อตกลงการให้บริการจัดส่งพัสดุ/สินค้า
เลขที่ : 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “KEX” ฝ่ายหนึ่ง และ
คุณ : 
โดย
หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อยู่บ้านเลขที่ : 
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
Member ID :
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า (“ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คำนิยาม
“ศูนย์บริการรับส่งพัสดุ”
หมายถึง สถานที่ซึ่งให้บริการรับฝากพัสดุ/บรรจุภัณฑ์ของลูกค้าและทำการจัดส่งพัสดุ/บรรจุภัณฑ์ไปยังผู้รับพัสดุปลายทางตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ที่ได้มีการกำหนดไว้โดยเป็นพื้นที่ที่ทาง “KEX” กำหนด
"KEX"
หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง(Logistics) ภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์บริการเก็บรวบรวมพัสดุจากลูกค้า และจัดส่งพัสดุด่วน รวมถึงพัสดุภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า KERRY EXPRESS โดยรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย “KEX”
"ลูกค้า"
หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ หรือสินค้าที่ศูนย์บริการรับส่งพัสดุของ “KEX” เพื่อจัดส่งพัสดุให้แก่ผู้รับสินค้า ณ สถานที่ปลายทางตามที่ “ลูกค้า” กำหนด
“ระบบ Price Portal”
หมายถึง ระบบที่ใช้ในการกรอกข้อมูลราคาค่าขนส่งและค่าบริการเก็บเงินปลายทาง(COD) ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ราคาดังกล่าว เพื่อนำขึ้นระบบบันทึกข้อมูล(POS) ที่แต่ละสาขาศูนย์บริการรับส่งพัสดุ “KEX”
ข้อตกลงเพิ่มเติม
ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่งในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไม่ส่งผลให้เงื่อนไข หรือข้อความอื่นในบันทึกข้อตกลงฉบับบนี้สิ้นผลบังคับใช้ตามไปด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งสองฝ่ายตกลง ให้ทำเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง และให้ถือว่าเอกสารนั้น เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้หากมีข้อความใดข้อความหนึ่งในเอกสารแนบท้ายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขัด หรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับบนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ดุลพินิจและการพิจารณาของ“KEX” ให้ถือเป็นที่สุด

ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ “ลูกค้า” ตกลงว่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ที่มีทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าจะมี หรือไม่มีค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “KEX” แล้ว

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับและถูกตีความภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่มีประเด็นข้อสงสัยร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย กำหนดให้ศาลไทยมีเขตอำนาจศาลในการตีความและใช้บังคับ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกฉบับนี้แล้วรับรองว่าถูกต้องความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
bottom of page