top of page
แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับข้อมูลจาก Kerry Express
1. รหัสพนักงาน หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้แนะนำ ถ้าไม่มีข้ามไปข้อถัดไป
*ข้าพเจ้ารับรองว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและได้แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวของ Kerry Express ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเรียบร้อยแล้ว​
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์/รหัสพนักงานให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
2. ชื่อ – นามสกุลของผู้ลงทะเบียน *
กรุณากรอกชื่อ– นามสกุลให้ถูกต้อง
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ลงทะเบียน *
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
เบอร์โทรของท่านซ้ำกับเบอร์โทรผู้แนะนำ กรุณากรอกเบอร์โทรอื่น
4. อีเมลของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
5. คุณอาศัยอยู่จังหวัดหวัดอะไร *
กรุณากรอกจังหวัดให้ถูกต้อง
6. คุณอาศัยอยู่อำเภออะไร *
กรุณากรอกอำเภอให้ถูกต้อง
7. ปัจจุบันทำอาชีพอะไร * (เลือกตอบ 1 ข้อ) *
โปรดระบุ
กรุณากรอกอาชีพให้ถูกต้อง
8. คุณมีพื้นที่จัดเก็บพัสดุหรือไม่ *
9. ปกติคุณมีการจัดส่งพัสดุอยู่แล้วหรือไม่ *
bottom of page